Privacyverklaring

Praktijk Hanneke Raaphorst, gevestigd aan Rodenburglaan 8, 2241 WT in Wassenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Internet: www.hannekeraaphorst.nl
Adres: Rodenburglaan 8 2241 WT Wassenaar
Telefoon: 06-21800631
Hanneke Raaphorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Hanneke Raaphorst. Zij is te bereiken via info@hannekeraaphorst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Hanneke Raaphorst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, gezinssituatie, beroep

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Hanneke Raaphorst verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Antropometrische gegevens (gewicht, lengte, vetpercentage), medicijngebruik, voedingssupplement gebruik, actuele medische gegevens, medische geschiedenis, geboortegewicht, voedingspatroon, dagritme

Andere gegevens die wij verwerken
De specifieke vraag die je invult op een contactformulier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Praktijk Hanneke Raaphorst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Persoonsgegevens worden verwerkt om contact met je op te kunnen nemen of voor het geven van advies op maat Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt om je advies op maat te kunnen geven De overige gegevens worden bewaard voor administratieve doeleinden (webshop en webformulieren) of ter evaluatie van de behandeling . Wanneer je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven worden je naam en emailadres gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Hanneke Raaphorst  neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Hanneke Raaphorst ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Hanneke Raaphorst  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens gecombineerd met medische gegevens: 15 jaar Persoonsgegevens gecombineerd met een bestelling van een product of dienst: 8 jaar Persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief: tot het moment van uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Hanneke Raaphorst  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Hanneke Raaphorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Een uitzondering hierop wordt alleen gemaakt met schriftelijke toestemming van een cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Hanneke Raaphorst  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Hanneke Raaphorst  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hannekeraaphorst.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Hanneke Raaphorst  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hannekeraaphorst.nl • Digitale gegevens worden in de cloud bewaard en daarop met gebruikersnaam en wachtwoord beschermd en versleuteld opgeslagen. Hiervan worden digitale back ups gemaakt welke eveneens versleuteld worden opgeslagen en beschermd met een wachtwoord.  Gegevens die worden verzonden via de website www.hannekeraaphorst.nl zijn beschermd met SSL (https) en worden versleuteld verzonden en zijn alleen ontsleuteld  voor de verzender en de ontvanger.

Papieren dossiers worden bewaard in een kast die op slot zit Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hannekeraaphorst.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Praktijk Hanneke Raaphorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/contactgegevens-algemeen.